อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ราคาของสินค้าส่งออกที่สำคัญ จำนวนนักท่องเที่ยว 

อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ราคาของสินค้าส่งออกที่สำคัญ จำนวนนักท่องเที่ยว 

โดยดึงข้อมูลที่มีอยู่ในกลุ่มตัวอย่างของประเทศในแถบแคริบเบียน ด้วยเหตุนี้ เอกสารจึงวิเคราะห์ค่าประมาณความยืดหยุ่นของการจ้างงานและผลตอบรับของการเติบโตของการจ้างงานต่อแหล่งที่มาหลักของปัจจัยกำหนดตลาดแรงงานในระยะยาวและระยะสั้ประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่สำคัญเช่นกัน ในขณะที่ประชากรมีอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบางประเทศ ระบบบำเหน็จบำนาญสาธารณะกำลังเผชิญกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น 

ในขณะที่อัตราส่วนการพึ่งพิงผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และคนงานจำนวนน้อยลงที่สนับสนุนผู้สูงอายุที่เกษียณ

อายุจำนวนมากขึ้น จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายการคลังยังคงอยู่ในเส้นทางที่ยั่งยืน จำเป็นต้องมีการดำเนินการเร็วกว่าในภายหลังเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตทางการคลังในประเทศตลาดเกิดใหม่ รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปการคลังเพิ่มเติมและการลดหนี้ มาตรการต่างๆ ได้ถูกนำมาใช้แล้วในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่งเพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP 

เพื่อลดความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศและเพื่อยืดระยะเวลาการครบกำหนดของหนี้ แต่ระดับหนี้ยังคงสูงอย่างน่าอึดอัดในประเทศตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง ทำให้ประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงมากกว่าที่พึงปรารถนาต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโลกหรือสภาวะแวดล้อมด้านสภาพคล่อง หรือต่อความผันผวนของสกุลเงิน หากไม่มีการรวมบัญชีและการลดหนี้เพิ่มเติม รัฐบาลจะไม่สามารถใช้นโยบายการคลังแบบทวนวัฏจักรได้ตามความเหมาะสม

แต่การปฏิรูปการคลังก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากหลายประเทศเหล่านี้จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

ทางประชากรเช่นกัน มันอาจจะไกลออกไปกว่านี้สำหรับประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ แต่ความท้าทายนั้นยิ่งใหญ่กว่า: โครงการบำเหน็จบำนาญสาธารณะแม้ว่าจะมีความครอบคลุมที่จำกัด แต่ก็มีราคาแพงและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างไม่ยั่งยืน ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง

แนวโน้มที่เป็นที่ชื่นชอบในปัจจุบันยังเป็นโอกาสสำคัญสำหรับรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ในการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการเติบโต เศรษฐกิจหลายแห่งมีความเข้มงวดของตลาดแรงงานที่ขัดขวางการเติบโต หลายแห่งมีกฎระเบียบทางธุรกิจที่ยุ่งยากและการบังคับใช้สัญญาและสิทธิ์ในทรัพย์สินที่อ่อนแอ 

ซึ่งกีดกันองค์กรและบ่อนทำลายการเติบโตและในทางกลับกัน การลดความยากจน ให้ฉันพูดเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เอกสารเผยแพร่ที่เป็นประโยชน์และเปิดเผยโดยธนาคารโลกที่เรียกว่า Doing Business 2006 แสดงให้เห็นขอบข่ายการปรับปรุงในหลายกรณี ใช้กฎระเบียบของตลาดแรงงาน หลักฐานทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าความเข้มงวดของตลาดแรงงานขัดขวางการเติบโตของการจ้างงานและนำไปสู่ความคงที่ของอัตราการว่างงาน ในทางตรงกันข้าม

credit : yukveesyatasinir.com
alriksyweather.net
massiliasantesystem.com
tolkienguild.org
csglobaloffensivetalk.com
bittybills.com
type1tidbits.com
monirotuiset.net
thisiseve.net
atlanticpaddlesymposium.com